Menu

YMLACIO

AILWEINDIO

ADFYWIO


English

Llety Hunanddarpar Trawiadol ger Llanrhaeadr

Mae llety hunanddarpar Owl Barn Retreat, ger Llanrhaeadr, yn lle rhagorol i fwynhau prydferthwch Dyffryn Tanat a Bryniau’r Berwyn. Mae’r ysgubor wedi’i drosi gan ddilyn manyleb werdd a chynaliadwy ac rydyn ni’n falch iawn o fod wedi ennill gwobr Aur y Cynllun Busnesau Twristiaeth Werdd yn 2012.

Mae’r encilfa drawiadol hon, lle mae croeso i anifeiliaid anwes, mewn lleoliad gwledig prydferth â chaeau tonnog a bywyd gwyllt o’i amgylch. Mae’n filltir i ffwrdd o bentref bach tlws Llanrhaeadr ym Mochnant lle ceir caffi, cigyddion gwych, swyddfa’r post, siopau groseriaid a dewis da o dafarnau. Nid nepell o lety gwyliau Owl Barn Retreat mae Pistyll godidog Rhaeadr, sef y rhaeadr mwyaf yng Nghymru a’r un talaf yn y DU, mewn ardal swynol gudd ym Mynyddoedd y Berwyn.

Mae yna ardd bywyd gwyllt gyferbyn â’r bwthyn sy’n denu llawer o adar, glöynnod byw, gweision y neidr, llyffantod ac ati. Mae 2 fainc ar gael sydd wedi’u gwneud o bren sydd wedi’i adfer. Hefyd, mae yna 2 gae i gerdded ynddyn nhw, gyda meinciau mewn gwahanol leoliadau golygfaol. Yn gyfan gwbl, mae yna fwy na 2 erw o dir, gyda chefn gwlad agored trawiadol Dyffryn Tanat o amgylch ym mhobman.

Rydyn ni o’r farn bod Owl Barn Retreat yn cynnig cyfle delfrydol i’n gwesteion Ymlacio, Ailweindio ac Adfywio ymhlith bryniau hudol Canolbarth Cymru.

I weld pa gyfnodau sydd ar gael ac i archebu lle yn Owl Barn Retreat cliciwch yma.

Award img

ENILLYDD PEDAIR SEREN
CROESO CYMRU

Award img

ENILLYDD GWOBR AUR
TWRISTIAETH WERDD

Award img

ENILLYDD GWOBR AUR
TWRISTIAETH WERDD

Lounge photo

Byw yng Nghefn Gwlad

Butterfly photo

Gweithgareddau Awyr Agored

Birds photo

Amrywiaeth Anferthol o Adar

Bedroom photo

Ystafelloedd Gwely Clud